Hair Partial Highlight

Partial Highlight: $50

Partial Highlight with Toner: $75

Partial Highlight and Blow-Dry: $69

Partial Highlight and Haircut: $77

Partial Highlight, Haircut, and Blow-Dry: $86

Partial Highlight and Long Hair Blow-Dry: $75

Partial Highlight, Haircut, and Long Hair Blow-Dry: $95

Partial Highlight and Flat/Curling Iron: $80

Partial Highlight, Haircut, and Flat/Curling Iron: $90